NetSarang 产品系列直链
接口: https://api.moeclub.org/NetSarang/<产品>/<版本>

产品:xshell, xmanager, xlpd, xftp, xshellplus, xmanagerpowersuite
版本:p(个人版), r(企业版), key(非官方密钥)

xshellplus, xmanagerpowersuite 是合体包。

示例:
https://api.moeclub.org/NetSarang/xshell/r
https://api.moeclub.org/NetSarang/xmanager/r

https://api.moeclub.org/NetSarang/xshellplus/r
https://api.moeclub.org/NetSarang/xmanagerpowersuite/r

注册机(非官方密钥):
https://api.moeclub.org/NetSarang/xshell/key
https://api.moeclub.org/NetSarang/xmanager/key
来源 MJJ论坛@ Vicer

五更钟动笙歌散,十里月明灯火稀